دستاوردها و افتخارات

 

افتخارات استاني افتخارات استاني
واحد نمونه تحقیق و توسعه-1378- سازمان صنایع و معادن استان اصفهان واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1385-معاونت غذا و دارو
واحد نمونه تحقیق و توسعه-1380- سازمان صنایع و معادن استان اصفهان واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1387-معاونت غذا و دارو
واحد نمونه-1383- خانه صنعت و معدن استان اصفهان واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1388-معاونت غذا و دارو
صادرکننده برجسته استان اصفهان-1381- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1389-معاونت غذا و دارو
صادرکننده برجسته استان اصفهان-1382- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1391-معاونت غذا و دارو
واحد نمونه کشوری و استانی در صادرات-1383- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1385-معاونت غذا و دارو
صادرکننده برجسته استان اصفهان-1386- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1388-معاونت غذا و دارو
صادرکننده برجسته استان اصفهان-1387- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1389-معاونت غذا و دارو
برند برتر استان اصفهان-1389- مركز مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني و جشنواره برند برتر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1390-معاونت غذا و دارو
فعال در سرآمدی برند استان اصفهان-1390- مركز مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني و جشنواره برند برتر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1391-معاونت غذا و دارو
فعال در سرآمدی برند در ميان استان‌هاي مركزي ايران-1391- مركز مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني و جشنواره برند برتر واحد صنعتي برگزيده با عملكرد مثبت در زمينه HSEE سال 1395- شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان
واحد توليدي نمونه استاندارد استان اصفهان در سال 1394- اداره كل استاندارد استان اصفهان صادركننده نمونه استان اصفهان سال 1395- سازمان معدن، صنعت   تجارت استان اصفهان
مدير كنترل كيفيت نمونه استان اصفهان در سال 1394- اداره كل استاندارد استان اصفهان  

 

افتخارات كشوري افتخارات استاني
گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان-1382- وزارت بازرگانی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واحد صنعتی نمونه-1383- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
لوح تقدیر جشنواره ملی بهره‌وری-1388- اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران واحد تولیدی نمونه-1386- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
واحد کارآمد و برتر هفتمین جشنواره تولید ملی-1388- شبکه خانه صنعت و معدن ایران واحد تولیدی نمونه-1388- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
گواهينامه صنعت سبز-1380- سازمان حفاظت از محیط زیست واحد تولیدی نمونه-1389- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
لوح تقدير واحد صنعت برگزیده سبز-1389- سازمان حفاظت از محیط زیست واحد نمونه کیفی-1390- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
جایزه ملی محیط زیست-1390جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست مدیر کنترل کیفیت نمونه-1383- انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
واحد نمونه کیفی در سطح ملی-1388- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مسئول کنترل کیفیت نمونه-1383- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
مسئول کنترل کیفیت نمونه-1383- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مسئول کنترل کیفیت نمونه-1387- انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
لوح سپاس استمرار كيفيت فرآورده خميردندان-1392-سازمان ملي استاندارد ايران مدیر کنترل کیفیت نمونه-1390- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
واحد نمونه استاندارد با 5 سال سابقه در ارتقاء كيفيت محصولات-1392-اداره كل استاندارد استان اصفهان  
واحد نمونه تحقیق و توسعه-1385- وزارت صنعت، معدن و تجارت  
واحد نمونه تحقیق و توسعه-1388- وزارت صنعت، معدن و تجارت  
واحد نمونه تحقیق و توسعه 1390- وزارت صنعت، معدن و تجارت  
واحد نمونه تحقیق و توسعه 1391- سازمان صنايع و معادن استان اصفهان  
تقديرنامه اشتهار به كيفيت يك ستاره براي مديريت كيفيت توليد انواع خميردندان-1391- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  
تقديرنامه اشتهار به كيفيت يك ستاره براي مديريت كيفيت توليد انواع خميردندان-1393- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  

 

    زیست محیطی
- گواهينامه صنعت سبز-1380- سازمان حفاظت از محیط زیست
- لوح صنعت برگزیده سبز-1389- سازمان حفاظت از محیط زیست
- تندیس صنعت برگزیده سبز-1389- سازمان حفاظت از محیط زیست
- جایزه ملی محیط زیست-1390-جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست
- واحد صنعتي برگزيده با عملكرد مثبت در زمينه HSEE

 

    موسسه استاندارد
- لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه-1383-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- تندیس واحد صنعتی نمونه-1383-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- مسئول کنترل کیفیت نمونه-1383-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- مسئول کنترل کیفیت نمونه-1383-موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- لوح تقدیر واحد تولیدی نمونه-1386-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- تندیس واحد تولیدی نمونه-1386-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- لوح سپاس واحد نمونه کیفی در سطح ملی-1388-موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- لوح تقدیر واحد تولیدی نمونه-1388-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- تندیس واحد تولیدی نمونه-1388-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- تبریک واحد تولیدی نمونه از سوی موسسه استاندارد استان اصفهان-1388-پویش گرافیک
- لوح تقدیر واحد تولیدی نمونه-1389-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- تندیس واحد نمونه کیفی-1390-اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- لوح تقدیر مدیر کنترل کیفیت نمونه-1390- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
- لوح سپاس استمرار كيفيت فرآورده خميردندان-1392-سازمان ملي استاندارد ايران
- لوح واحد نمونه استاندارد در سطح كشور با 5 سال سابقه در ارتقاء كيفيت محصولات توليدي-1392-اداره كل استاندارد استان اصفهان
- لوح واحد نمونه استاني استاندارد سال 1394
- لوح تقدير مدير نمونه كنترل كيفت – 1394 – اداره كل استاندارد استان اصفهان

    معاونت غذا و دارو
- تقدیر از شرکت گلتاش در روز جهانی غذا-1383-معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1385- معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1385- معاونت غذا و دارو
- تندیس واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1385- معاونت غذا و دارو
- لوح سپاس واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1387- معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1388- معاونت غذا و دارو(بهادران)
- لوح سپاس واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1388- معاونت غذا و دارو
- تندیس واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1388- معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1389- معاونت غذا و دارو
- تنديس مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1389- معاونت غذا و دارو
- لوح سپاس واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1389- معاونت غذا و دارو
- تندیس واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1389- معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1390- معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1391- معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1391- معاونت غذا و دارو(ميرمقتدايي)
- لوح سپاس واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی-1391- معاونت غذا و دارو

    صنایع و معادن
- گواهی عضویت-1382- انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
- لوح تقدیر واحد نمونه-1383- خانه صنعت و معدن استان اصفهان
- تندیس واحد نمونه-1383- خانه صنعت و معدن استان اصفهان
- پروانه تحقیق و توسعه- 1384- وزارت صنایع ومعادن
- لوح تقدیر و تشکر از شرکت گلتاش-1385- سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
- لوح تقدیر واحد نمونه تحقیق و توسعه کشوری- 85-1384- سازمان صنایع و معادن
- گواهی تحقیق و توسعه -1387- وزارت صنایع
- به مدیر واحد- لوح تقدیر واحد نمونه تحقیق و توسعه-79-1378- سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
- به مدیرعامل- لوح تقدیر واحد نمونه تحقیق و توسعه-79-1378- سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
- به مدیر واحد- لوح تقدیر واحد نمونه تحقیق و توسعه-81-1380- سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
- به مدیرعامل- لوح تقدیر واحد نمونه تحقیق و توسعه-81-1380- سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
- لوح تقدیر واحد نمونه تحقیق و توسعه کشوری-1388- سازمان صنایع و معادن
- تندیس واحد نمونه تحقیق و توسعه کشوری-1388- سازمان صنایع و معادن
- لوح تقدیر واحد کارآمد و برتر هفتمین جشنواره تولید ملی-1388- شبکه خانه صنعت و معدن ایران
- تندیس هفتمین جشنواره تولید ملی-1388- شبکه خانه صنعت و معدن ایران
- لوح تقدیر دومين جشنواره ملی بهره وری-1388- اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران
- لوح سپاس سومین جشنواره ملی بهره وری-1389- اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران
- لوح تقدير مرکز تحقیق و توسعه نمونه – 1390- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- لوح تقدير مرکز تحقیق و توسعه نمونه كشوري – 1391- سازمان صنايع و معادن استان اصفهان
- لوح تقدير واحد نمونه صنعت و معدن – سال 1393- سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان

    صادرات
- لوح تقدیر صادرکننده برجسته استان اصفهان-1381-استاندار اصفهان
- لوح تقدیر صادرکننده برجسته استان اصفهان-1382-استاندار اصفهان
- تقدیرنامه انتخاب مدیر واحد نمونه کشوری و استانی در صادرات-1383- اداره امور شعب بانک های ملی استان اصفهان
- تقدیرنامه صادرات به شرکت گلتاش-1383- سازمان صنایع معادن استان اصفهان
- تندیس صادرکننده برجسته استان اصفهان-1386-اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان
- لوح تقدیر صادرکننده برجسته استان اصفهان-1387-اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان
- لوح تقدير و تنديس صادر كننده نمونه سال 1395 - سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان

 

    سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان-1382- وزارت بازرگانی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان-1382- وزارت بازرگانی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 

    انجمن کنترل کیفیت استان اصفهان
- تقدیرنامه مدیر نمونه کنترل کیفیت-1383-انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
- تقدیرنامه مسئول نمونه کنترل کیفیت-1387-انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
- تندیس مسئول نمونه کنترل کیفیت-1387-انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان


    برند برتر
- لوح سپاس 100 برند برتر-1389- جشنواره برند برتر
- تندیس جشنواره تجلیل فعالان حوزه سرآمدی برند استان اصفهان-1390- جشنواره برند برتر
- لوح فعال در سرآمدی برند-1390- جشنواره برند برتر
- تنديس سومين جشنواره برند و همايش تجليل از فعالان برند در ميان استان‌هاي مركزي ايران -1391- جشنواره برند برتر


   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
- تقديرنامه فارسي اشتهار به كيفيت يك ستاره در بخش بهداشتي و آرايشي براي مديريت كيفيت توليد انواع خميردندان-1391- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
- تقديرنامه انگليسي اشتهار به كيفيت يك ستاره در بخش بهداشتي و آرايشي براي مديريت كيفيت توليد انواع خميردندان-1391- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

- سایر
- تقدیرنامه نمایشگاه توانمندی های استان اصفهان-1380- استاندار اصفهان
- تقدیر از واحد تحقیق و توسعه شرکت گلتاش در جشن شکرگزاری پاکسان-1382- پاکسان
- تقدیرنامه پزشک نمونه-1385-سازمان نظام پزشکی مرکز اصفهان
- تندیس پزشک نمونه-1385-سازمان نظام پزشکی مرکز اصفهان
- اولین نمایشگاه صنایع غذایی، آشامیدنی و آرایشی برتر و منتخب استان اصفهان (هفته سلامت)-1386-معاونت غذا و دارو
- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، عشق آباد Iran Expo 2007-1386-شرکت نمایشگاههای بین المللی مشهد
- لوح تقدير سازمان تامين اجتماعي-1387-سازمان تأمین اجتماعی شهرستان مبارکه
- لوح تقدیر اولین نمایشگاه تخصصی صنایع بهداشتی، شوینده، پاک کننده، سلولزی و تجهیزات وابسته-1389-شرکت نمایشگاههای استان اصفهان

- تقدیرنامه اولین همایش علمی دندانپزشکان استان اصفهان-1390-شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان اصفهان
- لوح تقدیر سومین نمایشگاه تخصصی صنایع بهداشتی، شوینده، پاک کننده، سلولزی و تجهیزات وابسته-1391-شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
- قدردانی از بازدید صنعتی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
- تندیس انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
- قدردانی هیات امنا شهرک صنعتی مبارکه
- قدردانی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
- لوح تقدیر چهارمين نمایشگاه تخصصی صنایع بهداشتی، شوینده، پاک کننده، سلولزی و تجهیزات وابسته-1392-شرکت نمایشگاههای استان اصفهان