فعاليت هاي زيست محيطی

محیط زیست را از نیاكانمان به ارث نبرده ایم                         آن را از فرزندانمان به امانت گرفته ایم


طبق اصل 50  قانون اساسی محیط زیست ،  دارائی مشترك نسلهای امروز وفرداست وحفظ آن ، وظیفه همگانی یكایك افراد جامعه است. تولید محصول بهترو برتر ، هرگز نباید به بهای خسارت به محیط زیست واز بین بردن جامعه بشری باشد.

با همین نگرش شركت گلتاش تلاشهای پی گیر وهمسویی را درجهت مدیریت محیط زیست به انجام می رساند. شركت گلتاش در راستای استقـرار نظام مدیریت یکپارچه   IMSبا انتخاب استاندارد های  ISO 9001 OHSAS 18001    ISO 14001  وگرفتن لوح صنعت سبز ، وهمچنین لوح صنعت سبز برگزیده، متعهد به رعایت اصول و مقررات و پیشگیری یا کاهش آلودگی های محیط زیست می باشد .  لذا تمامی مدیران و كاركنان ، در قبال عملكرد زیست محیطی  سازمان احساس مسئولیت فردی دارند. این شركت با ارزیابی كلیه فعالیتهای خویش وپیمانكاران وابسته موفق به شناسایی وجلوگیری از جنبه های خطر زیست محیطی در زمینه های ذیل شده است .

 

 

  • آلودگی خاك
  • مصارف بیش از نیاز منابع ومواداولیه
  • آلودگی های هوا
  • آلودگی های آب
  • حفاظت از اكوسیستم های پیرامونی                  
  • مصرف بیش از نیاز انرژی
  • آلودگی اورگانیزم های زنده