نظام راهبري شركت

نظام راهبری شرکت

 

اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره شامل:

الف) ترکیب اعضای هیات مدیره :

براساس ماده 27 اساسنامه شركت، شركت به وسيله هيات مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي اداره مي شود و مي تواند علاوه بر اعضاي اصلي دو نفر عضو علي البدل نيز داشته باشد ، كليه اعضاي هيات مديره اشخاص حقوقي بوده و نمايندگان اشخاص حقوقي تماما" ( به جزء مدير عامل و مدير امور مالي ) به صورت غيرموظف اداره امور شركت را برعهده دارند وهيات مديره شركت،مديرعامل شركت را از اعضا، انتخاب نموده اند.

ب) مشخصات هر یک از اعضای هیات مدیره و مديرعامل:

 

اطلاعات مربوط به هیات مدیره و مديرعامل

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاي هیات مدیره

نام و نام‌خانوادگی(نماینده شخصیت حقوقی) سمت
احمد خمسه زاده رييس هيات مديره
حبيب همداني رجاء مدير عامل و نايب رييس هيات مديره
امير شفيعي
عضو هيات مديره
سروش نامدارپور عضو هيات مديره
حسن واعظي عضو هيات مديره

 

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

الف) مشخصات مدیرعامل و هر یک از مدیران ارشد اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگي سمت
حبيب همداني رجاء مديرعامل
سروش نامدارپور مدير امور مالي
سيد علي فاطمي مدير R&D
بهرام خسروي مدير توليد
سيد محسن هوايي مدير برنامه ريزي
سيدمصطفي مدرسي مدير فني
افشين احمدي مدير منابع انساني