نظام مديريت يكپارچه

امروزه حركتي يكپارچه در جهان به سمت ايجاد محيط كاري سالم در بستري پايدار براي ارتقاء كيفيت محصولات، خدمات و فعاليت‌ها صورت گرفته است. كيفيت شرط لازم براي بقا در يك بازار رقابتي است و بدون داشتن يك نگرش نظام‌مند، دستيابي به كيفيت غير ممكن خواهد بود. استاندارد ISO 9001 مهم‌ترين معيار براي بررسي عملكرد سيستم مديريت كيفيت مي‌باشد. اين استاندارد رويكرد فرآيندي در مراحل توسعه، استقرار و بهبود مستمر و اثربخش را در سيستم مديريت كيفيت ترويج مي‌دهد. در نتيجه سازمان با برآورده ساختن الزامات مشتري، بر روي هدف افزايش رضايت مشتري متمركز مي‌شود. استاندارد ISO 14001 يك سيستم مديريت ساختار يافته براي اثبات عملكرد سازمان در جهت برآورده شدن الزامات قانوني و خط مشي زيست محيطي آن را ايجاد مي كند. اين مهم از طريق كنترل تاثير فعاليت ها، محصول يا خدمات سازمان جهت كاهش تاثيرات سو‌ء آن بر محيط زيست انجام مي شود. توجه همه جانبه به ذي نفعان در موضوعات زيست محيطي و توسعه پايدار با هدف بهبود مستمر در توسعه خط مشي اقتصادي و اهداف كلان سازمان تجلي مي‌يابد.

 


استاندارد OHSAS 18001 شامل مديريت ايمني و بهداشت (OH&S) مي باشد كه در يكپارچگي با ساير الزامات مديريتي، سازمان را در رسيدن به اهداف اقتصادي ايمني و بهداشت كمك مي دهد. هدف كلي اين استاندارد پشتيباني و گسترش روش هاي ايمني و بهداشت در تطابق با الزامات قانوني و خط مشي سازمان و در توازون با نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مي‌باشد.

 

سه استاندارد فوق به صورت يكپارچه در ساختار يك مديريت جامع به عنوان نظام مديريت يكپارچه (IMS) مطرح مي‌شود. موفقيت اين سيستم به تعهد تمامي بخش‌ها و سطوح سازمان به ويژه مديريت ارشد سازمان وابسته مي باشد كه ايجاد اين تعهد باعث تغيير در رفتار و ساختار سازمان خواهد بود.

 

براي سازمان هايي كه مي خواهند سرآمد باشند، استقرار يك سيستم مديريت يكپارچه به عنوان نقطه آغازي در جهت ارتقاء رفتار و ساختار سازمان به منظور به‌كارگيري اصول بنيادي مديريت كيفيت جامع خواهد بود .  شركت گلتاش در سال 1381 فعاليت‌هاي مربوط به استقرار سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001:1994 را به انجام رساند و نسبت به تعيين خط مشي و اهداف كيفيت اقدام نمود. در اين شركت بستر مناسبي جهت ايجاد و توسعه مفاهيم كيفيت، فراهم شد.  سپس در سال 1383 با توسعه نظام‌هاي مديريتي بر مبناي سيستم‌هاي مديريت كيفيت ISO 9001:2000، زيست محيطي ISO14001:1996 و ايمني و بهداشت حرفه‌اي OHSAS 18001:1999، شركت گلتاش موفق به استقرار نظام مديريت يكپارچه (IMS) گرديد.