تامين آب شرب شهرك صنعتي مباركه

هيات مديره شهرك صنعتي مباركه ومسئولين واحدهاي صنعتي،درطي دوجلسه نشست در شركت گلتاش ،نسبت به انتقال و توزيع آب آشاميدني تصميماتي اتخاذ نمودند،كه ان شاا.. در آينده نزديك شاهد افتتاح اين پروژه در شهرك خواهيم بود.