دستاوردها و افتخارات

افتخارات كشوري افتخارات استاني
گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان-1382- وزارت بازرگانی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واحد صنعتی نمونه- سال هاي مختلف از 1383 تا 1390 - اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
لوح تقدیر جشنواره ملی بهره‌وری-1388- اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران واحد نمونه تحقیق و توسعه-1380- سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
 واحد کارآمد و برتر هفتمین جشنواره تولید ملی-1388- شبکه خانه صنعت و معدن ایران واحد نمونه-1383- خانه صنعت و معدن استان اصفهان
صنعت برگزیده سبز-1389-سازمان حفاظت از محیط زیست صادرکننده برجسته استان اصفهان- سالهاي مختلف - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان
جایزه ملی محیط زیست-1390– جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برند برتر استان اصفهان-1389- مركز مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني و جشنواره برند برتر
واحد نمونه کیفی در سطح ملی-1388-موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مدیر کنترل کیفیت نمونه-1390- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
واحد نمونه تحقیق و توسعه- سالهاي مختلف از 1385 تا 1390- وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال در سرآمدی برند استان اصفهان-1390- مركز مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني و جشنواره برند برتر
  مسئول کنترل کیفیت نمونه-1387-انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
  واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- سالهاي مختلف
  مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- 1385 تا 1390