دستاوردها و افتخارات

فیلتر - همه
1.گواهينامه ها
افتخارات
 • لوح جشنواره ملی بهره وری
 • تنديس همايش روز غذا و دارو . تنديس روز استاندارد92
 • واحد کارآمد برتر هفتمین جشنواره تولید ملی 88
 • لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری
 • لوح سپاس سومین جشنواره ملی بهره وری
 • لوح سپاس نمونه کیفی در سطح ملی استاندارد 88
 • صنایع و معادن.واحد نمونه تحقیق و توسعه 85-84
 • گواهينامه صنعت سبز سال 82
 • رعایت حقوق مصرف کننده 82
 • مرکز تحقیق و توسعه نمونه 90
 • لوح مراکز تحقیق و توسعه نمونه کشوری 88
 • صنعت برگزيده89 سبز
 • تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 82
 • تندیس صنعت برگزیده سبز 89
 • تندیس مراکز تحقیق و توسعه نمونه کشوری 88
 • تندیس هفتمین جشنواره تولید ملی 88