سهامداران عمده

 
  • شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنايع بهشهر67%
  • بانک توسعه صادرات4%
  • شركت سرمايه گذاري سپه4%
  • صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما2%
  • صندوق سرمايه گذاري مشترك اميد توسعه1%
  • شركت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه1%
  • سایر اشخاص21%